ELEKTİRİK ve ELEKTRONİK

ELEKTİRİK ve ELEKTRONİK

AMAÇ:
Personel Belgelendirme kapsamımızda, ölçme-değerlendirme ve sonuçların değerlendirilmesi faaliyetlerini tanımlamaktır. 

2.0 UYGULAMA:

1. 
Sınavlar değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik/mülakat sınavı (T) ve performansa dayalı sınav (P) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
2.Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
3.Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili PRS BELGELENDİRME Genel Müdürü tarafından imzalanmış ‘’Birim Başarı Belgesi’’ verilir.
4.Her bir yeterlilik birimine ait teorik veya performans sınavlarından herhangi birinden başarısız olan adaya, başarısız olduğu birimden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bir kez daha sınav imkânı sağlanır ancak teşvikten yararlanan adaylar için ise ücretsiz iki kez daha sınav hakkı saklıdır. 1 yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan ya da kullandığı           halde başarısız olan kişilerin ücretsiz sınav hakkı bulunmamaktadır.
5.Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın tüm birimlerden sınava girmesi gerekmektedir.
6.Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
7.Birimlerdeki teorik sınav sorularının her biri kendi birimi içinde eşit puana sahiptir.
8.Birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.
9.Teorik sınavlar İlgili ulusal yeterlilikte belirtilen şekilde yapılır.
10.Performans sınavları “Performans Sınavı Kontrol Liste”leri üzerinden “Sınav Senaryo”larına uygun olarak yapılır.
11.Teorik sınavlarda adaylardan teorik “Sınav Kitapçık” larındaki sorulara göre cevaplarını kendilerine verilen cevap kağıtlarının üzerine işaretlemeleri beklenir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmeli, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
12.Uygulama sınavı kontrol listelerinde ulusal yeterlilikte yer alan kritik adımlar puanlamaya dâhil edilmelidir. Söz konusu kritik adımı başaran adaya tam; başaramayan adaya ise sıfır puan verilmesi gerekmektedir.
13.Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerin bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir.
14.İlgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, aday sayısının 36’nın altında olduğu teorik sınavlar için (36 dâhil) tek bir değerlendirici görevlendirilmesi yeterlidir. Tek seferde sınava alınacak aday sayısının 36’dan fazla 72’den az olduğu durumlarda (72 dâhil) değerlendiriciye ilave
olarak bir değerlendirici veya gözetmen görevlendirilmesi gerekmektedir. Aday sayısının 72’den fazla olduğu durumlarda ise her 36 adaya bir değerlendirici veya gözetmen olacak şekilde sayı artırılır.
15.Bir değerlendirici aşağıdaki şartları sağlamak koşuluyla bir gün içerisinde en fazla 16 adayın performans sınavında görevlendirilebilir. Ancak değerlendiricinin bir gün içerisinde, sınavında görevlendirileceği aday sayısı 8 adayın üzerinde ise (8 hariç) kuruluş tarafından kamera çekimi, sınav ortamının düzenlenmesi, kontrolünün sağlanması ve benzeri görevlerin sağlıklı yapılması için değerlendiricinin yanında en az bir gözetmen görevlendirilir.
16.Kamera kayıtları MYK Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberine doğrultusunda yapılır.
17.Sınavlar, MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi doğrultusunda yapılır.
18.Aksi belirtilmedikçe performans sınavına aynı anda en fazla 3 aday alınabilir.
19.Sınavların oluşturulması, ölçme değerlendirmeye ilişkin tüm şartlar ve adayların başarı şartları aşağıdaki tablolara göre yapılacaktır.


15UY0241-3 ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu
(100 Üzerinden)
Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa
 Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)
Performansa Dayalı Sınav
(P1)
Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)

A1 X 70 20 40
A2 X X 70 80 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 240
Toplam 40 80 240

 

 

 


 

 

    X